ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ Government of Karnataka
support@dksandbazaar.com Login

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: +91 6366876888 ಸಂಪರ್ಕದ ಸಮಯ 08:30 AM ರಿಂದ 04:30 PM ರ ವರೆಗೆ
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: +91 6364019555 ಸಂಪರ್ಕದ ಸಮಯ 09:30 AM ರಿಂದ 05:30 PM ರ ವರೆಗೆ