ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ Government of Karnataka
0824 242 9932 support@dksandbazaar.com Login

ಸೀಮಿತ ಮರಳು ಲಭ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಬುಕಿಂಗ್‍ಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.


Bookings are stopped due to limited sand availabilty. Existing orders will be honoured on priority basis.