ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ Government of Karnataka
0824 242 9932 support@dksandbazaar.com Login

Mobile verification / ಮೊಬೈಲ್ ಪರಿಶೀಲನೆ

Sand Availability / ಮರಳಿನ ಲಭ್ಯತೆ

River SandBar Quantity Taluk Village Permit Holder

Map View