ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ Government of Karnataka
0824 242 9932 support@dksandbazaar.com Login

Bulk Order registration is open. Please download application form and submit to Department Of Mines and Geology along with all required documents.

CLICK HERE TO DOWNLOAD FORM

Mobile verification / ಮೊಬೈಲ್ ಪರಿಶೀಲನೆ

Cancellation not allowed. Please check all details correctly. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

Sand Availability / ಮರಳಿನ ಲಭ್ಯತೆ

River SandBar Quantity Taluk Village Permit Holder

Map View