ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ Government of Karnataka
0824 242 9932 support@dksandbazaar.com Login

ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕಟಣೆ ವರಗೆ ಮರಳು ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಬುಕಿಂಗ್‍ಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು.


Bookings are stopped due to weather conditions until further communication. Existing orders will be honoured on priority basis.