ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ Government of Karnataka
support@dksandbazaar.com Login

Current order status

---

Tracking status

1

Booking
Recieved


Order No: #

2

Payment
Recieved


Payment via

3

Sand
Allocated

4

Vehicle
Allocated

5

Out For
Delivery


6

Sand
Delivered

Booking Summary

Booking details

Order No / ಆರ್ಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ
---
Order Placed on / ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ದಿನಾಂಕ
---
Sand Type / ಮರಳಿನ ಪ್ರಕಾರ
---
Sand Quantity / ಮರಳಿನ ಪ್ರಮಾಣ
---
Usage / ಬಳಕೆ
---
Order Cost / ಆರ್ಡರ್ ಬೆಲೆ
---
Payment Mode / ಪಾವತಿಯ ವಿಧಾನ
---

consumer details

Name / ಹೆಸರು
---
Mobile Number / ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
---
Alt-Mobile Number / ಪರ್ಯಾಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ
---
Email ID / ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ
--
GST ID /ಜಿಎಸ್ಟಿ ಐಡಿ
--

delivery location

---

Map view